Förslag till föredragningslista på ordinarie föreningsstämma 2020

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande,
7. LAGs verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret.
a. Verksamhetsberättelse
b. Årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för LAGs ledamöter.
11. Beslut med anledning av föreningens resultat.
12. Beslut om medlemsavgifter
13. Beslut om arvode till LAG, revisorer och valberedningens ledamöter
14. Av LAG hänskjutna frågor.
a. Revidering av föreningens stadga
15. Behandling av motioner.
16. Beslut om antal ledamöter
17. Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år
18. Val av övriga ledamöter som står till förfogande
19. Val av revisorer och ersättare för dessa
20. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.