Ansöka

DET FINNS INTE LÄNGRE NÅGRA MEDEL TILL PROJEKTSTÖD KVAR ATT SÖKA UNDER DEN HÄR PROGRAMPERIODEN. TILL DESS NÄSTA PERIOD TAR VID ÄR NI VÄLKOMNA ATT SÖKA NÅGOT AV VÅRA MINIPROJEKT!

Det finns inga färdiga mallar för vad som kan bli ett leaderprojekt men vissa villkor ska vara uppfyllda. Projektet ska drivas enligt leadermetoden, passa in i vår lokala utvecklingsstrategi och resultatet ska vara till nytta för fler än de som genomför projektet.

Nedan finns svar på några vanliga frågor. Har ni en projektidé? Testa den genom att fylla i en checklista och skicka till oss (se Testa er projektidé)

Läs mer om vår utvecklingsstrategi
Läs mer om leadermetoden

Vill ni söka ett miniprojekt? Då söker ni direkt, utan att fylla i checklista.
Gå till miniprojekten

Vanliga frågor

Vad är Leader?

Leader är en metod för att utveckla landsbygden som används inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Det betyder att det är de som bor och verkar i ett område som tillsammans driver och påverkar utvecklingen i området.

Leaderområden finns i hela Sverige (Gotland är ett). I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Pengarna för arbetet och projekten inom Leader under programperioden 2014-2020 kommer från fyra EU-fonder :

 • Landsbygdsfonden
 • Havs- och fiskerifonden
 • Socialfonden
 • Regionala utvecklingsfonden

Från 2021 och under kommande programperiod (2023-2027) kommer pengarna från landsbygdsfonden.

Själva ordet Leader är en förkortning av franska ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Vad är ett leaderprojekt?

Ett leaderprojekt är ett projekt som:

 • drivs enligt leadermetoden
 • är förankrat i den lokala utvecklingsstrategin
 • ger ett resultat som är till nytta för fler än de som driver projektet
 • skapar värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

Vem kan söka stöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd från Leader Gute (inte privatpersoner).

Vem fattar beslut om stöd?

Leader Gute är en ideell förening. Styrelsen för verksamheten kallas LAG (lokal aktionsgrupp). Det är LAG som beslutar vilka projekt som ska prioriteras, det vill säga gå vidare till Jordbruksverket som sedan fattar det formella beslutet om stöd.

Vad kan man få stöd för?

Kostnader är stödberättigade om de:

 • har uppkommit för att genomföra projektet
 • har uppkommit under den beslutade projektperioden
 • är skäliga
 • är betalda
 • uppfyller de villkor som framgår av Jordbruksverkets villkor om stöd
 • kan styrkas genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed

Hur mycket stöd kan man söka?

Det finns inga begränsningar i hur mycket stöd man kan söka. När det gäller stöd till s k miniprojekt (som är ett mindre stöd som beviljas särskilda aktiviteter) kan man söka mellan 10 000 – 40 000 kronor.

Projektstöd till företag kan sökas upp till 200 000 kronor. Stödnivån måste ligga inom 40-70 % av budgeten.

Läs mer om miniprojekt

Hur ansöker man?

Man ansöker via Jordbruksverkets e-tjänst med e-legitimation. Kontakta alltid Leader Gutes kansli innan ni påbörjar en ansökan i e-tjänsten.

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas när som helst under året, men måste vara komplett senast sex veckor innan Leader Gutes styrelse (LAG) har möte. Det är LAG som prioriterar vilka projekt som får stöd och Jordbruksverket fattar sedan det formella beslutet.

Hur lång är ansökningstiden?

En komplett ansökan ska vara inlämnad senast sex veckor innan Leader Gutes styrelse (LAG) har möte. LAG har möten ca sex gånger per år. Tiden från att en komplett ansökan lämnats in till att beslut fattas av LAG är därför 1-4 månader.

Det formella beslutet om stöd tas av Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är i nuläget 3-5 månader.

När får vi pengarna?

Du kan ansöka om utbetalning för utgifter du haft i projektet från och med att du fått beslut om stöd av Jordbruksverket. Alla pengar betalas ut i efterskott.

Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar under projektets gång.

Ansökningsprocessen

 • Testa din projektidé
 • Kontakta Leader Gutes kansli
 • Ansök om en fullmakt
 • Fyll i ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst
 • LAG beslutar att prioritera ansökan
 • Leader Gutes kansli handlägger ansökan
 • Jordbruksverket fattar formellt beslut
 • Genomförande

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.