Annan finansiering

Om inte stöd via Leader Gute är aktuellt för er finns det andra finansieringsmöjligheter. Här listar vi några av dem. Tipsa oss gärna om fler!

Arvsfonden
Arvsfonden fördelar stöd till olika slags utvecklingsprojekt, som lokalstöd eller projektstöd. För att få pengar måste projektet riktas mot minst en av följande målgrupper:

 • Barn 0-11 år
 • Unga 12-25 år
 • Äldre över 65 år
 • Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder

Mer information

Arvsfonden har också listat en rad länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där privatpersoner eller föreningar kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Mer information

Boverket
Stöd till kulturlokaler
Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier.

Mer information

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Senast den 1 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.

Mer information

Utvecklingsbidrag
Senast den 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Beslutet om tilldelning av bidrag tas senast i december samma år. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Mer information

Jordbruksverket EIP
Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring – Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
Projektstöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Syftet med stödet är att genom innovationen nå ökad konkurrenskraft och en hållbar produktion inom näringen.

Mer information

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördelar bidrag till

 • Barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
 • Internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
 • Projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism

Mer information

Länsstyrelsen Gotland
Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Mer information

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Mer information

Stöd för åtgärder i vatten
Det finns olika stöd som kan sökas för åtgärder i vatten, till exempel Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar.

Mer information

Stöd till restaurering av slåtterängar
Om du har en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering kan du söka stöd till restaurering från Länsstyrelsen Gotland.

Mer information

Stöd till jordbruksföretagare
Jordbruksföretagare kan söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen Gotland. Till exempel stöd för investeringar som förbättrar miljön, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Mer information

Region Gotland
Region Gotland fördelar statliga medel till projekt som ska bidra till hållbar regional utveckling (kallat ”anslag 1:1”). En förutsättning för att få projektmedel beviljat är att projektets syfte och mål stödjer arbetet med att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken utifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.

Mer information

Region Gotland kan stödja och vägleda till tänkbar finansiering via EU-stöd.

Mer information

Via Region Gotland kan privatpersoner, föreningar och organisationer hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier.

Mer information

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
LONA är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt som ska främja biologisk mångfald, friluftsliv och kunskapsutveckling. Föreningar och organisationer kan söka stöd till projekt genom Region Gotland.

Mer information

Lokala stiftelser
Det finns även möjlighet att söka ekonomiskt stöd från fyra olika stiftelser på Gotland. För att få stöd ska vissa krav från stiftelserna uppfyllas.

Mer information

RF Sisu Gotland
Varje år får RF-SISU Gotland anslag från Riksidrottsförbundet, staten och Region Gotland som fördelas till specialdistriktsförbund och idrottsföreningar i form av olika bidrag. RF Sisu Gotland har också ett antal priser och stipendier som går att söka.

Mer information

Svenska Institutet
Svenska institutet förmedlar ledarskapsprogram, stipendier eller finansiering och bidrag som syftar till att utveckla aktiva och varaktiga nätverk och ömsesidiga inlärningsprocesser genom möten, utbildning och kulturella erfarenheter.

Mer information

Sparbanksstiftelsen Alfa
Sparbanksstiftelsen Alfa kan ge ekonomiskt bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal eller regional utveckling inom sitt geografiska verksamhetsområde, där Gotland ingår. Bidrag kan sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser:

 • Näringslivsprojekt
 • Kulturprojekt
 • Lokal identitet
 • Utbildningsinsatser

Den som söker bidrag från stiftelsen bör visa att projektet stöds av fler finansiärer än Sparbanksstiftelsen Alfa.

Mer information

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygder genom en rad olika finansieringsmöjligheter.

Mer information

Ansökan

Beslutsprocess

Annan finansiering