Urvalskriterier

Alla projekt bedöms och poängsätts enligt nedanstående fyra urvalskriterier. Poängsättningen viktas för att få en sammanvägd bedömning. Syftet med viktningen är att visa den relativa betydelsen för varje urvalskriterium. För att ett projekt ska prioriteras av LAG krävs att projektet uppnår mer än 300 poäng.

Urvalskriterium

1. Det finns ett tydligt identifierat lokalt behov av projektet

Poängsättning

4 poäng: Projektet har tydlig (i huvudsak) koppling till målområdet och det aktuella insatsområdet.
2 poäng: Projektet har till stor del koppling till målområdet och det aktuella insatsområdet.
+1 poäng: Genomföraren har en tydlig lokal förankring och lokalt engagemang för projektet.

Viktning

40

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och
genomförandekapacitet för projektet

4 poäng: Genomföraren har goda erfarenheter av att driva projekt ELLER kan visa på att projektet genomförs i samarbete med erfaren relevant aktör.
+1 poäng: Genomföraren har tillgodosett behovet av administrativa resurser för genomförandet.

20

3. Projektet har tydliga och mätbara mål

5 poäng: Projektet har tydliga och mätbara produktions- och effektmål.
3 poäng: Projektet har tydliga och mätbara produktionsmål.
1 poäng: Projektet har mål men de är inte specificerade.

20

4. Projektet har en inriktning, ett innehåll, ett upplägg som syftar till att uppnå de horisontella målen

+1 poäng: Projektet syftar tydligt till att öka jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering.
+1 poäng: Projektet syftar tydligt till hållbar miljö.
+1 poäng: Projektet syftar tydligt till att öka barns och ungas delaktighet.
+1 poäng: Projektet har ett tydlig innovativt syfte.
+1 poäng: Projektet har ett tydligt syfte att öka folkhälsan.

20

Avslagsnivå

300 poäng