Förslag till föredragningslista på ordinarie föreningsstämma 2022

2022-03-16

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreteraren
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av föredragningslistan (*)
6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 21 Övriga frågor
7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret
a. Verksamhetsberättelse (*)
b. Årsredovisning (*)
9. Revisionsberättelse (*)
10. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret
12. Beslut med anledning av föreningens resultat
13. Beslut om medlemsavgifter (*)
14. Beslut om arvode och ersättningar (*)
15. Av styrelsen hänskjutna frågor
a. Beslut: Ansökan om att starta leaderområde programperioden 2023-2027 (*)
16. Behandling av inkomna motioner
17. Val enligt stadgan §16 av styrelse (*)
a. Beslut om antal ledamöter
b. Val av ledamöter i styrelsen
18. Val enligt stadgan §21 av ordförande och vice ordförande (*)
19. Val enligt stadgan §21 av revisorer och ersättare för dessa (*)
20. Val enligt stadgan §22 av valberedning (*)
a. Val av ledamöter
b. Val av sammankallande
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.