Biogas värmer hus och mat

Ekobyar för att leva mer hållbart har funnits sedan 1960-talet. En av de mer aktiva och kända ekobyarna i Sverige finns i Suderbyn på Gotland. Här har man startat ett pilotprojekt som är unikt i Sverige – småskalig produktion av biogas till uppvärmning.

Biogas bildas när organiskt material bryts ned av mikroorganismer i en syrefri miljö. Processen sker naturligt i många miljöer med bergänsad tillgång på syre, till exempel i sumpmarker och på risfält. Biogasen är förnybar och kan användas till både värme, el och, efter rening, som fordonsgas.

Martin Ahlström

Martin Ahlström i kupolen där det även ryms akvaponiska odlingar. Här drivs växterna upp med näringslösning i stället för att odlas konventionellt i jord.

Näringsrik gödsel till odlingar

Suderbyns biogasanläggning finns i den stora kupolen bakom gårdens byggnader. Varje kväll fylls en stor tank med matrester och trädgårdsavfall. Processen där det organiska materialet bryts ned kallas rötning och resultatet blir, förutom biogas, även en näringsrik rötrest som kan användas inom jordbruket.

– Den ekologiska biogödseln som blir till är väldigt näringsrik och vi använder den i våra odlingar. På så sätt återförs näringsämnen till marken och kretsloppet sluts. Det ersätter även resurskrävande handelsgödsel, berättar Alisa Sidorenko som bor i Suderbyns ekoby.

Alisa Sidorenko

Alisa Sidorenko är en av deltagarna i pilotprojektet på Suderbyns ekoby och har bland annat erfarenhet av miljöteknik.

Vattenburen uppvärmning

Biogasen ska värma tre närliggande byggnader på gården via eldning i en gaspanna. Gasen tankas i stålflaskor som transporteras till och förvaras vid pannan. Uppvärmningen ska ske genom de vattenburna radiatorer som har installerats i husen. Biogasen värmer även kökets gasspisar. Vissa arbeten återstår ännu att göra innan hela processen fungerar fullt ut.

– I dagsläget använder vi främst biogasen till matlagning på gasspisarna eftersom vi behöver isolera husen bättre, säger Martin Ahlström.

Hästen på Suderbyn ekoby

Suderbyns ekoby är öppet för besök i demonstrationsanläggningen. Några gånger per år brukar man också bjuda in till Öppet Hus för allmänheten.

Enkel och skalbar metod

Biogasen som produceras i anläggningen är rå, det vill säga inte förfinad på något sätt. Den stora fördelen är att metoden är enkel och möjlig att skala upp.

– Vi vill öka intresset för denna förnybara energilösning och vänder oss särskilt till de som skulle kunna starta egen småskalig produktion av rå biogas. Både för mindre gårdar och flerfamiljshushåll på landsbygden kan det vara ett enkelt och miljövänligt uppvärmningsalternativ att titta närmare på, avslutar Martin Ahlström.

Mer information

Suderbyn ekoby

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leadermetoden