Hallå där! Hur går det i projekt Ett, två, träsk?

2020-12-11

Under den här rubriken passar vi på att göra ett nedslag i något av alla de leaderprojekt som pågår runtom på ön. Nu är det dags att stämma av hur det går med Sportfiskarnas projekt ”Ett, två, träsk”. Bakom det vitsiga namnet döljer sig en utredning om komplexa frågor och juridiska förutsättningar för fiske i samfällt ägda fiskevatten.  

Med undantag för de fem största sjöarna i Sverige tillhör fiske i enskilt vatten normalt sett fastighetsägarna själva. Det vanligaste sättet att möjliggöra allmänt fiske i enskilda vatten är att fiskerättsägarna organiserar sig och upplåter fisket genom försäljning av fiskekort.

Joakim Lyander

Projektledare Joakim Lyander var delaktig även i Sportfiskarnas föregående projekt som sedan ledde vidare till ”Ett, två, träsk”. Foto: Joakim Lyander/Nicka Hellenberg 

Gotland har relativt många inlandsvatten men ytterst få är tillgängliga för fiske för allmänheten. Joakim Lyander, projektledare på Sportfiskarna, förklarar bakgrunden till projektet så här:
– Ett tidigare projekt finansierat av Leader Gute, ”Fiska på Gotland”, hade som mål att kartlägga och försöka tillgängliggöra fiske för allmänheten i ett antal sötvatten på Gotland. Under projekts gång identifierade vi faktorer som troligen ligger till grund för att så pass få fiskevatten på Gotland är organiserade genom fiskekortsförsäljning. En bidragande orsak är de komplicerade ägandeförhållandena runt många vatten och att fiskerätterna är samfällt ägda.

Snårig juridik kräver bra exempel

Det visade sig att vissa fiskesamfälligheter är utredda, andra inte. I de fall ägarförhållandena inte är utredda går det heller inte att organisera upplåtelsen av fisket.
– När vi insåg detta förstod vi att de juridiska villkoren för fiskeupplåtelse i samfällt ägda fiskevatten måste klargöras och förmedlas till fiskerättsägarna innan det går att jobba vidare med att organisera och upplåta fiskevattnet. Den här utredningen krävde ett nytt projekt, ”Ett, två, träsk”, säger Joakim.

Tingstäde träsk

Ägandeförhållandena i Tingstäde träsk studeras i projektet. Foto: Joakim Lyander/Nicka Hellenberg

I projektet har Sportfiskarna valt att fokusera på utredning av ägandeförhållandena i Sigvalde träsk och Tingstäde träsk.
– Just nu pågår förankringsarbetet med fiskerättsägarna i samfälligheten för Sigvalde träsk. Här samverkar vi med hembygdsföreningen i Etelhem för att försöka ta fram en plan för förvaltning. Tanken är att träsket ska kunna upplåtas för fiske för allmänheten, berättar Joakim.

Sportfiskarna kommer att arbeta fram ett förslag som fiskerättsinnehavarna får ta ställning till.
– Beroende på var det landar kan vi sedan bestämma hur vi går vidare i arbetet, säger Joakim.

Samverkan grund för framgång

Sedan tidigare arbetar Sportfiskarna även med Tingstäde träsk. Här fick man ta ett samlat grepp om frågor som rör värdet i att förvalta och värna fiskevatten som en värdefull resurs och presentera vid ett informationsmöte med berörda.
– Till vår hjälp tog vi Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Sveriges Fiskevattenägareförbund. Vi informerade också om olika alternativ på förvaltningsformer och upplåtelse av fiske för allmänheten. Det här låter vi nu landa hos fiskerättsägarna innan vi går vidare och ser om, och i så fall på vilket sätt, det går att organisera fisket i Tingstäde träsk genom samverkan mellan de olika fiskerättsägarna, säger Joakim.

Pojke som fiskar

Foto: Joakim Lyander/Nicka Hellenberg

Syftet med projektet är att genom samverkan få fiskerättsinnehavare att upplåta sina fiskerätter för allmänt nyttjande. På Sportfiskarna tror och hoppas man att projektet kommer att bidra till att fler fiskevattenägare tar ansvar över sitt fiskevatten och ser det som en resurs värd att förvalta, bland annat genom att organisera och reglera fisket. På sikt kan man förvänta sig att detta kan leda till att fler fiskevatten upplåts för allmänhetens nyttjande.

Ting tar tid

Det finns flera utmaningar i projektet. Joakim nämner Tingstäde träsk som exempel.
– Ganska tidigt in i projektet förstod vi att den befintliga fiskerättsutredningen över Tingstäde träsk inte är fullständig och att en del av träsket har en helt outredd fiskesamfällighet. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för samtliga fiskerättsägare i träsket att samverka och upplåta fisket så krävs det också att samtliga träskets fiskerätter är utredda och klargjorda. Därför ser vi just nu över möjligheterna att få denna del utredd.

En annan utmaning är givetvis den pågående pandemin. Förankringsprocessen kräver möten, information och kontakter med många inblandande.
– Vi behöver hålla träffar och möten med flera fiskerättsägare samtidigt men det går ju inte att genomföra nu. Medelåldern bland de enskilda fiskerättsägarna är hög och flera nyckelpersoner tillhör riskgrupper vilket försvårar kontakterna. Det är svårt med digitala möten så tills vidare är det telefon och mejl som gäller, avslutar Joakim.

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.