Strandridaregården Ljugarn

Projekt ledde till nytt utvecklingsbolag i Ljugarn

2021-03-18

På Gotland finns hela tolv utvecklingsbolag. Alla jobbar de med att stärka sin bygd, kunskapsutbyten, skapa mötesplatser och nya kontakter. Ljusa udden AB är det senast bildade utvecklingsbolaget på ön. Starthjälp fick de via Leader Gute.  

Projektet som i slutändan resulterade i Ljusa udden AB var en förstudie om samverkan i Ljugarn. Bakom ansökan låg Ljugarn hamnförening. De såg ett behov av att undersöka möjligheten att genomföra gemensamma projekt genom att få i gång en dialog mellan föreningar, boende och företagare i bygden. Målsättningen var också att låta alla röster komma till tals. Både de som hade idéer kring nya projekt men även de som tvivlade på värdet av framtida insatser.

Angelägna lokala frågor valdes ut

I projektet valdes ett antal viktiga frågor ut som man tittade närmare på. Tanken var också att se om man på sikt skulle kunna bilda ett utvecklingsbolag för att jobba vidare med att söka finansiering och genomföra prioriterade projekt.

Mats Säfström

Mats Säfström var en deltagarna i arbetet med förstudien kring samverkan i Ljugarn. Foto: Katriina Rosén.

– Det som fick oss att vilja genomföra projektet var att vi ville förstå hur bofasta, fritidsboende, företagare och föreningar i Ardre och Alskog ser på ett antal viktiga lokala frågor och vad de har för önskemål inför framtiden. Några exempel är vatten- och avloppssituationen, kommunikationer, bostäder, frågor om offentliga toaletter och sophantering, stränder och en rad andra frågor som är betydelsefulla för bygdens utveckling, förklarar Mats Säfström, vice ordförande i Ljusa udden AB och involverad i projektet.

Ett nytt utvecklingsbolag ser dagens ljus

Det är ett omfattande arbete att samla en bygd kring komplexa frågor. Mats Säfström poängterar den stora vikten av lokal förankring och att bjuda in alla relevanta intressenter till diskussion och olika projektgrupper. Dialogen ledde till mycket värdefull återkoppling och i projektet fick man en bra bild av nuläget och önskemål inför framtiden i de båda socknarna.

– Resultatet blev också att vi bildade det lokala utvecklingsbolaget Ljusa udden AB våren 2019. Utvecklingsbolaget har i dagsläget omkring 200 aktieägare och driver de frågor vi identifierade i projektet.

Folhammar Ljugarn

Östkustleden, som passerar naturreservatet Folhammar, är skapad av Ljusa udden AB i samverkan med utvecklingsbolagen på Östergarnslandet, När och Lau Hembygdsförening. Foto: Karl Brodowsky. CC BY-SA 3.0

Tack vare det nya utvecklingsbolaget finns nu ett gemensamt forum för utvecklingsfrågor i de båda socknarna.

– Ljusa udden AB har under sin relativt korta livslängd tagit ansvar för städning av stranden i Ljugarn, skapat vandringsleden Östkustleden tillsammans med andra intressenter och utvecklat en hemsida där i princip all lokal information om bygden finns samlad, säger Mats Säfström.

Förberedelser och dialog viktigt

Sammanfattningsvis konstaterar han att erfarenheterna av projektet i stort varit mycket positiva. Utan Leader Gutes stöd hade vare sig förstudien eller Ljusa udden AB blivit verklighet, menar Mats.

– Några tips på vägen till andra som går i projekttankar är att vara väl förberedda gällande mål och arbetssätt och att ha en dialog med alla betydelsefulla intressenter. Det gäller också att avsätta tid för att hantera ansökningsprocesser och tillhörande information.

Fotot överst på sidan: Börje Hofberg. CC BY-SA 3.0

Mer information

Projekt ”Förstudie samverkan Ljugarn”
Ljusa udden AB:s webbplats
www.ljugarn.se

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader