Båt

Söka projektstöd från Leader Gute 2021-2022

Leader Gute fördelar stöd från EU:s landsbygdsprogram, som har pågått 2014-2020. Den nya programperioden är försenad och kommer att starta 2023. Under åren 2021–2022 förlängs därför nuvarande landsbygdsprogram och regeringen har beslutat tillföra pengar för dessa år till de områden i landet som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Leader Gutes verksamhet fortsätter under förlängningsåren. Det går alltså fortsatt bra att söka projektstöd från oss. Leader Gutes befintliga utvecklingsstrategi gäller 2021-2022 och projektidéer som beviljas stöd ska vara förenliga med strategin och dess mål.

Nationell pott för regional- och socialfonden
Inom landsbygdsprogrammet finns pengar till leaderprojekt i fyra fonder; landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden.

I regionalfonden och socialfonden finns pengar tillgängliga i en nationell pott under åren 2021-2022. Det innebär att först till kvarn gäller när projektpengarna fördelas. Ett krav är att projektet har en offentlig medfinansiering på en tredjedel av det sökta stödbeloppet. Offentlig medfinansiering till ett projekt kan vara finansiellt stöd i olika former som kan finnas hos Tillväxtverket, Naturvårdsverket med flera statliga myndigheter. Det kan också finnas möjlighet till finansiellt stöd hos Region Gotland.

Projektstöd inom regional- eller socialfonden kan sökas tills pengarna i den nationella potten är slut, dock senast den 31 december 2021.

Projekt inom regionalfonden
Projekt som får medel från regionalfonden ska främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap och innovativ utveckling med inriktning på miljöteknik, förnybar energi, energieffektivisering och grön omställning. Projekten ska passa inom ett av följande områden:

  • Ökad kompetens i lokala företag
  • Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi

Projekt inom socialfonden
Projekt som får medel från socialfonden ska tillgodose den lokala arbetsmarknadens behov och människors olika förutsättningar ska tas tillvara. Projekten ska passa inom följande område:

  • Ökade möjligheter till sysselsättning för alla

Om Leader Gutes utvecklingsstrategi
Läs mer om hur ert projekt kan passa in i Leader Gutes utvecklingsstrategi:

På vår webbplats:
Lokal utvecklingsstrategi

Hela utvecklingsstrategin:
Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust: Så mycket bättre!

Om stöd till projekt
Läs mer om hur man söker stöd från Leader Gute:
Mer om stöd

Om stöd till miniprojekt
Miniprojekt är ett enklare och snabbare sätt att få stöd till mindre projekt. Projekten ska handla om att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer i närområdet.
Mer om miniprojekt