Ansökan

Efter klartecken från Leader Gutes kansli är det dags att lägga in ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Behöver ni hjälp eller har frågor, kontakta oss på kansliet! 

Ansökan läggs in med hjälp av e-legitimation (bankID) och innehåller grundläggande uppgifter om den sökande, projektet, budget och uppgifter för uppföljning.  

E-tjänsten fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome eller Firefox. 

Ansökan steg för steg

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i systemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Blanketten ska skrivas ut, fyllas i och undertecknas av behörig firmatecknare. Den ska sedan skickas tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till: 

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn 

Varje fullmakt är personlig. Flera fullmakter kan dock delas ut av behörig firmatecknare. Det tar vanligtvis 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket.  

När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar automatiskt ditt personnummer till den berörda organisationen när du loggar in med din personliga e-legitimation. OBSERVERA att du ändå måste ange vem du representerar. Här bockar du i ”En kund, mitt bolag eller någon annan”. 

Fullmakt

Fullmakt e-tjänster Jordbruksverket 

För att registrera en ansökan måste du börja med att logga in med din e-legitimation (t ex bankID) på ”Mina Sidor” på Jordbruksverkets webbplats. 

När du är inloggad hittar du en meny till vänster. Där väljer du ”E-tjänster inom mina sidor” och sedan ”Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Sedan trycker du på knappen ”Starta tjänsten”.  

När du har kommit in i tjänsten väljer du ”Ny ansökan om stöd”. 

Jordbruksverkets e-tjänst

E-tjänsten är uppdelad i nio steg. Du måste inte fylla i hela ansökan på en gång, du kan göra uppehåll och sen återkomma och fylla i klart. Det du lägger in sparas automatiskt i e-tjänsten men det finns också en ”Spara-knapp”. 

Ansökan

Eftersom Jordbruksverket använder samma IT-system för olika typer av projekt och företagsstöd så är det mycket viktigt att du väljer rätt stödtyp från start.  På nr 3 i ansökan (”Välj stöd”) väljer du ”Lokalt ledd utveckling genom Leader”. 

Eftersom du fått klartecken från Leader Gutes kansli, kan du i nästa steg gå direkt till ”Ny steg 2 ansökan”. 

På nr 4 i ansökan ska du välja inriktning. För projektstöd hos Leader Gute finns det enbart en inriktning att välja och det är Landsbygdsfonden – Genomförande av projekt. Från Leader Gutes kansli har du fått ett brev som bekräftar vilka ytterligare underrubriker du ska välja. Här kan du alltså inte själv välja utan måste följa anvisningarna i kansliets bekräftelsebrev.  

Tillgängliga inriktningar

I steg 5 i e-tjänsten kommer du till den del där du ska beskriva vad du söker stöd för och hur du ska genomföra detta. Beroende på vilken inriktning du valt i föregående steg ska ett antal frågor besvaras. Till frågorna finns hjälptexter som beskriver vad som ska fyllas i. Lägg tid på att beskriva alla delar i ansökan så utförligt som möjligt så blir handläggningen effektivare.

Följande uppgifter är särskilt viktiga att ha med eftersom de är avgörande för om LAG ska prioritera ett projekt:

Urvalskriterier

Se till att er ansökan innehåller svar på samtliga urvalskriterier i Jordbruksverkets e-tjänst.

Urvalskriterierna är:

1. Det finns ett tydligt identifierat lokalt behov av projektet

Beskriv på vilket sätt projektet är lokalt förankrat. Ni ska kunna visa på att det finns en lokal efterfrågan på projektets resultat, t ex genom att ni haft möten, skickat ut enkäter eller på annat sätt förvissat er om att er projektidé har lokalt stöd.

2. Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet

Beskriv era erfarenheter av att genomföra projekt i egen regi eller i samverkan med annan erfaren och relevant aktör. Ge gärna exempel på tidigare genomförda projekt. Ange hur ni kommer att tillgodose behovet av administrativa resurser i projektet. Här kan ni även beskriva er projektorganisation och hur eventuella samarbeten kommit till stånd. Eventuell samverkan med andra organisationer bör styrkas med samverkansavtal eller avsiktsförklaring där det framgår vad deras insats är. Ni behöver också visa hur projektorganisationen säkerställer underifrånperspektivet och det lokala behovet.

Denna beskrivning ligger till grund för bedömning av urvalskriterium nummer 2.

3. Projektet har tydliga och mätbara mål

I e-tjänsten ställs frågor om projektets syfte och bakgrund samt vilka mål projektet ska uppnå. Tydliga och mätbara mål är ett av de viktigaste verktygen för bedömning av projektet. I ansökan behöver ni därför visa på vilket sätt varje enskild aktivitet och kostnad i projektet behövs för att nå projektets syfte och mål. Beskriv hur projektet kommer att bidra till relevanta mål i utvecklingsstrategin. Förklara också hur ni kommer att mäta måluppfyllnaden.

Denna beskrivning ligger till grund för bedömning av urvalskriterierna 1, 3 och 4.

4. Projektet har en inriktning, ett innehåll, ett upplägg som syftar till att uppnå de horisontella målen

Det finns fem övergripande horisontella mål som ska genomsyra alla projekt i den mån det är möjligt. Beskriv på vilket sätt ert projekt bidrar till de horisontella målen. Om något av målen inte är relevant i ert projekt ska det framgå av vilken anledning.

Se urvalskriterier och poängsättning
Se bedömningsgrunder
Se horisontella mål

 

I steg 6 i e-tjänsten ska ni först svara på är ifall ni är skyldiga att redovisa moms för projektet. Även om stödmottagaren är skyldig att redovisa moms för sin ordinarie verksamhet kan projektet vara befriat från skyldigheten att redovisa moms. I regel brukar projekt hos oss inte vara momsredovisningsskyldiga. Moms är i sådant fall en kostnad för projektet och blir därmed stödberättigad. Är ni osäkra på vad som gäller, kontakta Skatteverket. Vid kontakt med Skatteverket, var tydliga med att det rör sig om ett projekt med bidrag från EU:s strukturfonder.

Fyll i rutan om moms ingår eller inte i budgetmallen (”Ja” eller ”Nej”).

En detaljerad budgetbilaga är obligatoriskt för alla projekt. Du laddar ned den på din dator, fyller i, sparar lokalt i din dator och laddar upp som bilaga till din ansökan. Anvisningar till hur budgetmallen ska fyllas i ligger inlagt i Excel-filen.

Nedan beskrivs hur utgifter och finansiering ska redovisas under steg 6 i ansökan i e-tjänsten.

• Redovisa kostnaderna utifrån utgiftstyp (totalbelopp för respektive utgiftstyp längst ned i budgetmallen) för utgifterna.

• Sökt finansiering hos Leader Gute ska fördelas på ”Projektstöd” respektive ”Övrigt offentligt stöd från LAG”. Sätt förslagsvis 100 kronor på ”Övrigt offentligt stöd från LAG” och dra samtidigt av 100 kronor på projektstödet så justerar kansliet till rätt andelar och belopp när LAG har fattat beslut om prioritering.

Vid medfinansiering kan andra utgiftstyper vara aktuella (egen/övrig privat, offentlig).

Exempel på hur ni lägger in finansieringen under punkt 6 ”Utgifter och finansiering” i e-tjänsten. Här är utgångspunkten en totalbudget på 90 000 kronor där hela beloppet söks via Leader Gute. Observera att annan finansiering läggs in som egna rader:

Finansieringstyper

Här laddar du upp en aktivitetsplan. Det är en sammanställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Mallen är tänkt som ett stöd i planeringen och för budgetmallen. Den tydliggör vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Här kan ni också visa hur ni kommit fram till omfattningen av exempelvis antal arbetstimmar, antal mil eller antal deltagare. 

Andra bilagor som ska laddas upp är: 

  • Lokala mål och indikatorer 
  • Horisontella mål 
  • Eventuella offerter 
  • Dokument som redogör för firmatecknare 
  • Fullmakten 
  • Avtal, tillstånd eller andra godkännanden som kan behövas för att genomföra projektet (det kan t ex vara markupplåtelseavtal eller liknande) 

Föreningar som söker stöd ska även ladda upp: 

  • Verksamhetsberättelse, senaste  
  • Årsmötesprotokoll, senaste 
  • Årsredovisning och revisionsberättelse, senaste.  
  • Stadgar, gällande 

Vad händer sen?
När ni har lagt in er ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst så kan vi på kansliet se den. Vi har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. 

Vi kommer att gå igenom ansökan och återkommer till er om eventuella kompletteringar som behöver göras (i regel brukar detta ske). När ansökan är komplett så skickas den till LAG för beslut. 

Lycka till med er ansökan!