Beslutsprocess

När projektansökan är registrerad i Jordbruksverkets e-tjänst tas den upp i Leader Gutes styrelse/LAG som beslutar om vilka projekt som ska prioriteras.

LAG gör en utvärdering av projektansökan utifrån hur väl projektet uppfyller ett antal bestämda urvalskriterier. Varje insatsområde har sina särskilda urvalskriterier. LAG bedömer hur projektet antas uppfylla dessa enligt en viktad poängsättning. Det är hur väl projektet uppfyller urvalskriterierna som avgör om projektansökan blir prioriterad.

När LAG beslutat att prioritera ett projekt får sökanden ett meddelande. Projektansökan skickas sedan vidare till Jordbruksverket för granskning och formellt beslut.

Beslut av Jordbruksverket
När Jordbruksverket beslutat bevilja projektansökan skickas ett skriftligt beslut till sökanden. Beviljade projekt kan få stöd för projektets kostnader som uppstått från och med det datum då ansökan registrerats i Jordbruksverkets e-tjänst. Att starta upp projektet innan Jordbruksverket fastställt beslutet är dock helt på sökandens egen risk.

För närvarande tar det ca 3-6 månader för Jordbruksverket att handlägga ett beslut.