Solceller

Lokal energiomställning på Östergarnslandet

2021-02-05

Gotland är utsett till pilotområde för omställning till ett förnybart energisystem av Energimyndigheten. Omställningen innebär att användningen av fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybara system som sol- och vindkraft och biobränslen. På Östergarnslandet har man tagit fram fyra konkreta förslag på hur det kan göras.

Det lokala utvecklingsbolaget Nygarn Utveckling AB har drivit många projekt på Östergarnslandet. Ett av de mer framgångsrika handlade om kretsloppsinriktad utbyggnad av vatten- och avloppssystemet på Östergarn.

– Därför tänkte vi att vi också kunde tänka lokalt kring energiförsörjningen. Vi får mycket energi utifrån, till höga kostnader, precis som på de flesta håll på landsbygden. Vi ville göra en analys av hur resurserna fördelas idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. I projektet ville vi också ta fram konkreta förslag på hur omställningen till ett förnybart energisystem skulle kunna se ut, säger projektledare Wolfgang Brunner.

Projekt Austerland Energi
Projekt Austerland Energi skulle resultera i en modell på “socken-nivå” av hur omställning till ett förnybart energisystem kan förverkligas. I projektet kartlades förutsättningarna för ett lokalt, integrerat och hållbarhetsanpassat energinätverk, avseende såväl behovet av ny teknik, som sociala och strategiska grepp för att engagera lokalbefolkning, företag och myndigheter.

Projektmedlemmar Austerland Energi

Projektledare Wolfgang Brunner tillsammans med några av de övriga deltagarna i projekt “Austerland Energi”; Gunnar Bendelin, Karin och Bo Hammar och Per Flink.

Lokal förankring viktigt
En erfaren styrgrupp sattes ihop där alla deltagarna hade stark lokal förankring. Man knöt också till sig en referensgrupp med representanter från företag, myndigheter och andra viktiga resurspersoner.

– I projektet skulle vi ta fram praktiska förslag på hur boende på Östergarnslandet, företag och myndigheter kan engageras i energiomställningen. Därför var det viktigt att sätta samman en bred referensgrupp som kunde bidra med synpunkter och idéer genom hela projektet, säger Gunnar Bendelin, en av projektdeltagarna.

Fyra förslag
Projektet resulterade i fyra konkreta förslag på omställningssatsningar:

Husgrajvs – grannsamverkan mellan elva hushåll
Förslaget utgår från det befintliga elnätet och de elva hushållen är anslutna till en gemensam transformatorenhet.

Kyrkbyn – nybyggnation och integrering av skolhus, kyrka och prästgård
Befintliga byggnader integreras med nybyggda hus. Fastigheterna värms via ett gemensamt närvärmenät. En biokolpanna kompletteras med en flis- eller pelletspanna vid höglastperioder. De nya husen får solceller och ett gemensamt batteri och knyts samman genom ett ”smart lokalt energinätverk”.

Skags gård – större andelsägd solelanläggning kring bevattningsdamm/friland
Solelanläggningen placeras i dammen eller på sidan av den. Möjligheter till energilagring undersöks liksom förutsättningarna för fritidsfastigheter att ansluta sig till genom att köpa ”solelsandelar” i systemet.

Smiss – större solcellsanläggning i anslutning till befintliga vindkraftverk
I anslutning till två befintliga vindkraftverk skulle man kunna lägga en större solcellsanläggning där man undersöker förutsättningarna för årstidslagring av elenergi.

Läs mer om de fyra förslagen

Energiomställning på Östergarnslandet fullt möjlig
I projektet Austerland Energi har man alltså tagit fram en modell för hur en lokal energiomställning på socken-nivå skulle kunna se ut. En slutsats som dras är att en stor del av Östergarnslandets energibehov skulle kunna produceras lokalt, genom sol, vind och biomassa. Modellen innebär också att gränsen mellan energikonsument och energiproducent är utsuddad vilket skapar större följsamhet mellan tillgång och förbrukning av energi.

– Vi har lärt oss mycket under resans gång. Vi har haft många möten om hur omställningen kan realiseras och det har varit ett stort engagemang från folk i bygden, avslutar Per Flink som varit med i projektet.

Mer information
Austerland Energis webbplats

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.