Resultat av dialogmöten och webbenkät

2021-07-14

Under våren har olika aktiviteter genomförts för att samla in synpunkter inför framtagandet av Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi 2023 – 2027. Sammanlagt har närmare 200 personer och organisationer tyckt till via dialogmöten och genom att besvara en webbenkät.

På Leader Gutes årsmöte den 24 mars genomfördes en workshop med föreningens medlemmar. 21 olika organisationer inom privat, ideell och offentlig sektor var representerade. I april genomfördes två öppna dialogmöten där omkring 40 personer deltog. Deltagarna representerade enskilda föreningar och organisationer såväl som branschsammanslutningar och intresseorganisationer inom ideell, privat och offentlig sektor. Studieförbundet Vuxenskolan har också genomfört gruppsamtal med personer inom daglig verksamhet och nyanlända som läser olika slags utbildningar för att fånga upp deras synpunkter. Från den 15 april till den 31 maj fanns en webbenkät tillgänglig på Leader Gutes hemsida. Omkring 100 enskilda personer och organisationer har besvarat enkäten.

Sammanfattning av svaren

Frågorna som diskuterades vid mötena och som ställdes i webbenkäten handlade om styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Bland styrkorna nämns bland annat öns natur och kultur, småskaligheten och närheten till allt. Även det aktiva förenings- och kulturlivet lyfts fram. Korta kontaktvägar och starkt företagande är annat som poängteras. Som svagheter nämns bland annat ojämlikhet i levnadsförhållanden, kompetensförsörjning, bostäder och byggande. Hot är bland annat befolkningsutveckling, bostadsbrist, säsongsbetonad besöksnäring och koncentration till centralorter. Som möjligheter lyfts bland annat utveckling av innovationsmiljöer, synliggöra lokala och kreativa näringar, ökad samverkan mellan olika sektorer i samhället, centrumbildningar och producent- och konsumentsammanslutningar.

Det händer nu

Nu bearbetas och analyseras alla insamlade data. En avstämning görs även mot den regionala utvecklingsstrategin (RUS) så att perspektiv som tas upp i båda sammanhangen använder sig av likartade begrepp. Samtidigt genomförs samtal med ytterligare organisationer som är viktiga att ha med i arbetet.

Öppet hus i september

Den 8 september genomförs ett ”Öppet hus” där materialet presenteras, så långt det är färdigt. Save the date! Här finns fortsatt möjlighet att ha synpunkter på materialet och komma med inspel. Förhoppningen är att många deltar så att arbetsgruppen får möjlighet att stämma av inriktningen på den kommande strategin.

Se alla svar

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.