Ansikten

Var med och utveckla din plats på Gotland!

2021-05-05

Leader Gute fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt på hela Gotland. Från 2016 tills idag har 58 miljoner kronor fördelats till hela 93 projekt tack vare goda idéer och arbete från föreningar, företag och andra organisationer. Nu tar vi fram en ny strategi som visar vägen för vilka projekt vi satsar på 2023-2027.

Till grund för strategin ligger en behovsinventering. Vilka styrkor, möjligheter och eventuella svagheter finns och vad behöver Gotlands landsbygder i framtiden? Det viktigt att strategin stämmer väl överens med de verkliga behoven – så att goda idéer och projekt kan förverkligas!

Var med och bidra med era idéer och erfarenheter!

Diskutera tillsammans 

Samlas gärna i en grupp och diskutera:

  • Vilka är Gotlands/er bygds främsta fördelar?
  • Vilka är Gotlands/er bygds främsta nackdelar?
  • Vilka är Gotlands/er bygds huvudsakliga utvecklingsområden?
  • Vilka hot finns mot Gotlands/er bygds framtida utveckling?
  • Vad är ni mest stolta över i er bygd?

Vi vill också höra vilken vision ni har för hur Gotlands bygder kan se ut i framtiden!

Skriv svaren i ett formulär

Skriv in era samlade svar i ett formulär. Här kan ni också skriva in om ni har ytterligare medskick som inte ryms i frågeställningarna ovan. Även enskilda personer är förstås välkomna att fylla i formuläret.

Gå till formuläret

Formuläret är aktivt t o m den 31 maj 2021.

Mer om strategiarbetet

Leader Gutes strategi talar om hur vi tillsammans vill att Gotlands bygder ska utvecklas. Den ska uttrycka behov och önskemål från hela ön – så att de projekt som får stöd bidrar till alla bygders utveckling. Därför är insamlingen av behov och önskemål i framtagandet av strategin oerhört viktig.

Gå till Strategi 2023-2027

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leadermetoden