Fiskeläge flygbild

Viktigt med öppna vägar till vattnet

2020-11-20

För Gotland är sportfisket en resurs som är viktig att bevara och utveckla. Många åker hit för att fiska längs öns drygt 80 mil långa kust. Att vattnet är tillgängligt betyder även mycket för alla som vill bada, vandra, fågelskåda, besöka fiskelägen med mycket mer.   

Vägen ned till kusten är i de flesta fall en enskild väg som ägs av en vägsamfällighet. Idag sköter Region Gotland underhållet av många av de enskilda vägarna men eftersom statsbidragen till detta successivt minskat sedan 1970-talet kommer ansvaret troligen att överlåtas till boende och fastighetsägare i framtiden. Något som kan innebära problem för tillgängligheten till kusten.
– Många vägsamfälligheter är inaktuella och det är ofta många delägare bestående av fast- och fritidsboende och skogs- och jordbrukare. Vill man till exempel skapa ett fiskearrende måste det godkännas av alla delägare vilket gör det svårt att utveckla fisket, säger Stig Pettersson som deltar i projektet ”Viktiga vägen till kusten”.

Flugfiuskare

Havsöringfisket på Gotland omsätter stora belopp årligen.

Vägarna riskerar stängas

Förutom möjligheter att upprätta fiskearrende är det också viktigt att de enskilda vägarna har en driftsform som är hållbar på lång sikt. Risken är annars att de inte hålls öppna och att standarden på vägarna sjunker.
– Det vore negativt för utvecklingen av sportfisket och besöksnäringen på hela Gotland om vägarna ner till kusten stängs av, menar Stig Petterson.

Två pilotstudier gjorda

Projektet ”Viktiga vägen till kusten” genomförs av Leader Gute. I projektet har pilotstudier gjorts av två enskilda vägar med betydelse för fisket. Vägföreningarnas status har undersökts, aktuella delägare har kartlagts och förslag till andelstal har tagits fram. Andelstalen visar hur stor del av vägen som varje fastighet belastar. Lantmätare Per Ahlström har gjort en handledning för detta som bygger på den s k tonkilometermetoden:
– Kostnaderna beräknas här genom att den vikt i ton som en fastighet bedöms belasta vägen med multipliceras med den väglängd som nyttjas för resor till och från fastigheten. På detta vis får man fram ett andelstal för respektive fastighet.

Väg och blåeld

Att de enskilda vägarna underhålls och är öppna är en förutsättning för utveckling av sportfiske och besöksnäring på Gotland.

Vägförening nödvändig för statsbidrag

På lång sikt är målet att bidra till att vägföreningarna aktualiseras så att det finns uppdaterade delägarförteckningar och andelstal som motsvarar den trafik som är på vägarna idag. På så sätt kan vägföreningarna säkra underhållsmöjligheterna den dag Region Gotland eventuellt överlåter ansvaret för vägarna.
– För att få statsbidrag för vägunderhåll krävs att det finns en aktuell vägförening som mottagare, poängterar Stig Petterson.

Informationsinsats till våren

I projektet planeras nu för spridning av resultaten till alla intressenter för de enskilda vägarna på Gotland. Särskild vikt läggs vid de vägar som leder till kusten. Digitala möten genomförs under våren nästa år. Handledningen för beräkning av andelstal finns redan tillgänglig på Leader Gutes webbplats tillsammans med en beskrivning av hur en utredning av delaktighet i samfälld mark går till.

Mer information

Projekt ”Viktiga vägen till kusten (strandi)”

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader