Leader Gute kallar till föreningsstämma den 22 mars 2023

FÖRENINGSSTÄMMA 2023

2023-02-23

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 mars. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: kl. 19.00

Plats: Follingbo bygdegård

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person. (Leader Gutes stadga §12)

Fullmakt behöver ha inkommit till leaderkansliet senast den 15 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till info@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum, Roma.

Fullmaktsblanketten finns att ladda ner som PDF här:

Fullmaktsblankett ombud föreningsstämma 2023

Under föreningsstämman presenteras Leader Gutes nya utvecklingsstrategi för programperioden 2023–2027.

Allan Pettersson föreläser om ”Från vippfyr till GPS”.

Ny ordförande kommer att väljas.

Leader Gute bjuder på smörgåstårta.

Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga under föredragningslistan nedan senast den 1 mars!  

Välkomna!

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

De punkter i listan som är kursiverade kommer senast den 8 mars att vara länkade till underliggande pdf-handlingar.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 22 övriga frågor.
 7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 8. LAG:s verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för LAG:s ledamöter.
 12. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 13. Beslut om medlemsavgifter.
 14. Beslut om arvode till LAG, revisorer och valberedningens ledamöter.
 15. Av LAG hänskjutna frågor.
 16. Behandling av motioner.
 17. Beslut om antal ledamöter.
 18. Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år.
 19. Val av övriga ledamöter som står till förfogande.
 20. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 21. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande.
 22. Övriga frågor.
 23. Föreläsning Leader Gutes nya strategi: Lokal utvecklingsstrategi för Gotland 2023–2027
 24. Föreläsning ”från Vippfyr till GPS” men Allan Petterson
 25. Mötets avslutande
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *