Leader Gute kallar till föreningsstämma den 22 mars 2023

FÖRENINGSSTÄMMA 2023

2023-02-23

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 mars. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: kl. 19.00

Plats: Follingbo bygdegård

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person. (Leader Gutes stadga §12)

Fullmakt behöver ha inkommit till leaderkansliet senast den 15 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till info@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum, Roma.

Fullmaktsblanketten finns att ladda ner som PDF här:

Fullmaktsblankett ombud föreningsstämma 2023

Under föreningsstämman presenteras Leader Gutes nya utvecklingsstrategi för programperioden 2023–2027.

Allan Pettersson föreläser om ”Från vippfyr till GPS”.

Ny ordförande kommer att väljas.

Leader Gute bjuder på smörgåstårta.

Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga under föredragningslistan nedan senast den 1 mars!  

Välkomna!

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

De punkter i listan som är kursiverade kommer senast den 8 mars att vara länkade till underliggande pdf-handlingar.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 22 övriga frågor.
 7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 8. LAG:s verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för LAG:s ledamöter.
 12. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 13. Beslut om medlemsavgifter.
 14. Beslut om arvode till LAG, revisorer och valberedningens ledamöter.
 15. Av LAG hänskjutna frågor.
 16. Behandling av motioner.
 17. Beslut om antal ledamöter.
 18. Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år.
 19. Val av övriga ledamöter som står till förfogande.
 20. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 21. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande.
 22. Övriga frågor.
 23. Föreläsning Leader Gutes nya strategi: Lokal utvecklingsstrategi för Gotland 2023–2027
 24. Föreläsning ”från Vippfyr till GPS” men Allan Petterson
 25. Mötets avslutande

Leader Gute upphandlar tjänster till attitydundersökning

Leader Gute genomför nu projektet ”Vi landsbyggare på Gotland”. I samband med projektet ska vi genomföra en attitydundersökning – en nollmätning våren 2023 och en uppföljande undersökning hösten 2024.

Undersökningen ska fokusera främst på hur de som bor och verkar på öns landsbygder upplever sin tillvaro och utvecklingsmöjligheterna i sina bygder.

Vi bjuder nu in leverantörer att i en direktupphandling lämna anbud på vissa efterfrågade insatser i attitydundersökningen. Anbud ska vara Leader Gute till handa senat den 1 mars 2023.

Förfrågningsunderlag finns att ta del av via denna LÄNK

Läs mer om projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” HÄR

För frågor och mer information kontakta:

Jörgen Hallström, kommunikatör Leader Gute

jorgen.hallstrom@leadergute.se

0498-69 10 84 (direkt)

Välkommen till Öppet Hus – Så går det till att ansöka om våra projektstöd!

Leader Gute vill stötta dig som har projektidéer och är intresserad av våra projektstöd. Därför bjuder vi in till Öppet Hus på olika delteman. 

28 februari 2023 kl. 16.00-18.00

Öppet Hus – Projektverkstad. Här fokuserar vi på projektstöd/projektstöd till företag för större utvecklingsprojekt – en stödform som ställer höga krav på ansökan och redovisning. Vi går igenom processen från idé till ansökan:

 • Så formar ni ett leaderprojekt som kan ansöka
 • Om lokal förankring och samverkan
 • Att beakta hållbarhet, jämställdhet och inkludering

Vi använder en fiktiv ansökan för att steg för steg konkret förklara vad som krävs för att söka projektstöd.

Vi bjuder på fika och avslutar med en frågestund.

Anmälan görs till info@leadergute.se senast den 25 februari

15 mars 2023 kl 16.00-18.00

Öppet Hus – Skrivarverkstad. Även denna gång inriktar vi oss på projektstöd/projektstöd till företag. Vi går igenom hur du skriver en konkreta ansökan inklusive bilagor i Jordbruksverkets E-tjänst. Plus vilka underlag och uträkningar som krävs för budget i E-tjänsten.

Vi bjuder på fika och avslutar med en frågestund.

Anmälan görs till info@leadergute.se senast den 12 mars

Samtliga Öppet Hus genomförs på Gotland Grönt Centrum i Roma – i konferenslokalen ovanpå restaurangen.

Ytterligare Öppet Hus kommer att genomföras under hösten i samband med andra ansökningsperioden för projektstöd/projektstöd till företag.

Varmt välkommen!

2014-2022.leadergute.se

info@leadergute.se

0498-501 80

Se vår nya landsbyggare-film om Café Maffen!

Linda och Vendela på Café Maffen.

Nu kan du se den fjärde filmen i Leader Gutes projekt ”Vi landsbyggare på Gotland”. Den handlar om Café Maffen i Fårösund.

I landsbyggare-filmerna lyfter vi fram personer och grupper som gjort speciella insatser som betytt mycket för den bygd de bor och verkar i. Med dessa filmer vill vi inspirera fler att bli ”landsbyggare” – det vill säga att satsa på lokal utveckling.

Tidigare har vi publicerat filmer om Suderängens Förskola i Gothem, Hamra Fisk samt Ullkontoret i Endre och GUTI. Och nu finns alltså en ny film att se – om Café Maffen i Fårösund.

I filmen får ni följa hur Linda Lidholm tillsammans med sin personal utvecklat Café Maffen till en populär lokal mötespunkt som är öppen året runt, och dessutom arrangerar livekonserter.

Filmen om Café Maffen och de andra filmerna om gotländska landsbyggare hittar du HÄR

EU lyfter gotländsk satsning på småskalig och hållbar fiskerinäring

– Det är otroligt roligt att vi på detta sätt får uppmärksamhet och erkännande från EU och DG Mare, säger Johannes Klingvall, ordförande i Gutefisk. Här serverar han Id-burgare på Fiskens Dag som ägde rum den 21 maj i Ronehamn.

 

Gotland lyfts nu fram av EU som ett framgångsrikt exempel inom småskalig och hållbar fiskerinäring. Bakom framgången ligger Gutefisk och en rad Leader Gute-stödda projekt från Hushållningssällskapet i samverkan med Blått Centrum Gotland.

Det är EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG Mare) som har publicerat en artikel om den gotländska satsningen på en småskalig och hållbar fiskerinäring. Artikeln finns på DG Mares officiella hemsida och är en del av tyske Aiden Conrads forskningsarbete och Master-examen om fiskerinäringens utveckling.

Skapat förutsättningar

I artikeln konstateras att den gotländska satsningen skapat förutsättningar för småskalig produktion och försäljning av lokala fiskprodukter. Det framhålls särskilt att fisksorter som länge varit inaktuella på marknaden – bland annat Näbbgädda och Id – nu förädlas och säljs. Viktiga inslag i satsningen som pekas ut i artikeln är nya kreativa recept och produkter som Id-burgare samt information om att Östersjöfisk är hälsosam.

”Gutefisk har tillfört en helhetssyn för att stödja och uppmuntra ett utbud av lokala och hälsosamma fiskprodukter i den regionala matvaruhandeln”, skriver författaren Aiden Conrad.

– Det är otroligt roligt att vi på detta sätt får uppmärksamhet och erkännande från EU och DG Mare, säger Johannes Klingvall, ordförande i Gutefisk, som nyligen dessutom korades till Årets Bönder 2022 i kategorin fisk- och skaldjur.

– Vi är mycket glada över att ha varit med och givit ekonomiska stöd till satsningen på en hållbar och småskalig gotländsk fiskerinäring i flera olika projekt och i olika skeden. Och att utvecklingsarbetet lett till goda resultat som nu får fin uppmärksamhet, säger Roger Lundberg, ordförande i Leader Gute.

Allan Pettersson har varit en av de drivande krafterna i hela processen för en ny, hållbar och småskalig fiskerinäring på Gotland. Här rensar han nyfångad Näbbgädda.

 

Processen startade 2011

I artikeln sammanfattas hela utvecklingsprocessen i den gotländska resan mot en förnyad fiskerinäring utifrån en uråldrig tradition.

Startpunkten var när föreningen Fiskeområde Gotland 2011 genomförde en förstudie av storskalig produktion av rökt flundra på ön med EU-stöd. Föreningen genomförde ytterligare utvecklingsprojekt – inte minst Gotländsk fisk. Nya produkter, nya marknader” 2013–14.

2014 började en grupp fiskare bereda och packa flundrerygg med finansiering från Fiskeservice Gotland. Intresset från gotländska restauranger blev mycket stort. Så föddes

idéen att gå vidare med livsmedelsgodkända lokaler för produktion och försäljning till butik och konsument. Och i början av 2015 bildades föreningen Gutefisk.

Leader-stöd förde satsningen framåt

När Gutefisk bildats sjösattes ett första projekt med Hushållningssällskapet som projektägare och involvering från Blått Centrum Gotland. Projektet ”Produktutveckling – Marknadsföring gotländsk fisk” med stöd från Leader Gute lade grunden för den fortsatta satsningen framåt.

Sedan har utvecklingen de senaste åren fortsatt med bland annat ytterligare Leader Gute-stödda projekt:

 • ”Nätverkande Näbbgäddor” för att bidra till ökad diversifiering för förädlingsföretag och konsument genom introduktion av den ”nygamla” fiskarten Näbbgädda. Dessutom förnyades Fiskens Dag i Ronehamn våren 2022.
 • ”Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland” för att samla in och överföra kunskap om sälsäkra fiskeredskap, fisketekniker, förädling och försäljning av lokalt fångad fisk.
 • ”Fiskeguide Gotland” för att öka kunskapen om den gotländska fisken genom kompetensutveckling kring olika fiskarter och marknadsföring genom bland annat produktblad. Denna insats går nu vidare i ett uppföljande Leader Gute-stött projekt.
 • ”Analysera mera – visst kan man äta fisk från Gotland” för att genom analys av lokalt fångade fiskarter öka kunskapen om fiskarterna som livsmedel i branschen och hos konsumenterna – och därmed bidra till att bevara det småskaliga kustnära fisket på Gotland.

Länk till artikeln på EU-kommissionens DGMares officiella hemsida:

bit.ly/3B7kv6f

Riina Noodapera har som projektledare på Hushållningssällskapet lagt ner ett stort arbete för den hållbara och småskaliga fiskerinäringen på ön som nu uppmärksammas av EU. På Fiskens Dag i maj visade hon olika fiskarter och fiskrecept.

Se filmen om Hamra Fisk på ”Vi landsbyggare på Gotland”!

Nu kan du se filmen om Hamra Fisk på hemsidan ”Vi landsbyggare på Gotland”.

Hemsidan hittar du HÄR. Direkt länk till Filmen om Hamra Fisk finns HÄR.
Med projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” vill Leader Gute inspirera fler att satsa på lokalt ledd utveckling i sina bygder.
I filmen om Hamra Fisk berättas historien om hur några lokala företagare satsade på laxodling i ett gammalt svinstall på gården Sallmunds.
Nu är produktionen i full gång med försäljning i gårdsbutiken Suderbaggen och via grossisten Gotlandsspecialisten till restauranger på ön.
På hemsidan ”Vi landsbyggare på Gotland” kan du även se filmerna om Ullkontoret i Endre och GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri) samt Suderängens Förskola i Gothem.
Filmerna finns samlade HÄR.

Välkommen till inspirationsföreläsning: FÅ LÄRANDET ATT BLOMSTRA!

Torsdag 24 november kl. 18.30 – 19.30 bjuder Leader Gute in till en kostnadsfri digital föreläsning om att skapa och utveckla skolträdgårdar.

Odling med barn i skolträdgårdar är en fantastisk möjlighet att få lärandet att blomstra. Ett barn som lär sig att odla lär sig också att iaktta och vårda sin omgivning.

Föreläsare är Andreas Andersson (bilden ovan), lärare i Tollarp som använder odling i sin undervisning.

I denna föreläsning beskriver han utifrån egna erfarenheter följande:

 • Hur du kommer i gång med en skolträdgård
 • Hur du lyckas med elevernas odlingar
 • Hur du hinner med odlingarna
 • Hur du kopplar dem till läroplanen

Därefter finns det utrymme för en frågestund.

Föreläsningen vänder sig till ledning och personal på skolor och förskolor samt intresserade föräldrar och föreningar.

– Skolträdgårdar är ett tema i Leader Gutes projekt ”Miljösatsningar i närheten”. Med tidigare aktiviteter och denna avslutande föreläsning vill vi inspirera skolor och förskolor på öns landsbygder att satsa på skolträdgårdar, säger Gunilla Lexell, projektledare för Miljösatsningar i närheten och vice ordförande i Leader Gute.

– Vår förhoppning är att det tydliga engagemang som finns ska växa vidare i form av studiecirklar och olika samarbeten. Och i slutänden leda till ett ökat inslag av odling kopplat till pedagogiken i olika ämnen på skolor och förskolor.

Mer information och anmälan:

Föreläsningen genomförs i samarbete med Vuxenskolan Gotland. Den är kostnadsfri och sänds digitalt via Zoom. Anmäl dig på www.sv.se/gotland/leader-gute

Ellen Lundkvist ny verksamhetsledare för Leader Gute: ”Vi är en bro mellan offentligt stöd och lokalt ledd utveckling på öns landsbygder”

– I nästa period kommer vi fokusera på hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning, säger föreningens nya verksamhetsledare Ellen Lundkvist. Här på en bro över Dalhemsån – i anslutning till en vandringsled som ordnades av Dalhem Sockenföreningen med stöd från Leader Gute.

– Leader Gute är en bro mellan offentlig finansiering och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till lokalt ledda utvecklingsprojekt. Just nu förbereder vi oss för en ny programperiod som börjar 2023. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder.

Det säger Ellen Lundkvist som nu tillträtt rollen som ny verksamhetsledare för den ideella gotländska föreningen Leader Gute.

Hon är född och uppvuxen i Rute och återvänder nu till Gotland med värdefulla erfarenheter inom landsbygdsutveckling från statlig verksamhet och EU-kommissionen. De senaste fyra åren har hon arbetat som utvecklingsledare på MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Från mars till augusti 2022 hade hon en trainee-tjänst på EU-kommissionens Generaldiktorat för regional- och stadspolitik i Bryssel.

Via tjänsten på MUCF blev Ellen ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering. Denna post har hon kvar och tar med sig in i tjänsten som Leader Gutes nya verksamhetsledare.

”Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare”

– Det är mycket inspirerande att få bli en del i föreningen. Inte minst nu – inför en ny period med ny strategi och budget från och med årsskiftet. Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen.

Hon menar att Leader Gute är en väl etablerad och viktig del i arbetet med utvecklingen av öns landsbygder.

– Föreningen har en bred och stark förankring vad gäller utveckling av landsbygderna. Våra medlemmar finns såväl inom föreningslivet och den privata sektorn som inom offentlig sektor. Hittills har Leader Gute sedan 2016 fördelat stöd till drygt 200 projekt – stora som små – med sammantaget cirka 100 olika projektägare. Förutom stöden bidrar vi också med erfarenhetsutbyte och nätverk till dem som vill starta lokala utvecklingsprojekt i sina bygder.

Projektansökningarna bedöms av godkänns av Leader Gutes styrelse, som kallas för LAG (Lokal Aktivitetsgrupp). I LAG återspeglas föreningens bredd och djupgående nätverk på öns landsbygder.

Ansökningar till projektstöd sker via Jordbruksverkets digitala system och utbetalningarna hanteras också av Jordbruksverket. Stöden finansieras till två tredjedelar av EU och svenska staten och till en tredjedel av region Gotland.

– Leader Gute är en lokal bro mellan EU, staten, regionen och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare. Landsbyggare kallar vi dem som skapar och genomför viktiga insatser i sina egna bygder – för dem som bor och verkar där, säger Ellen.

”Ännu starkare förankring bland gräsrötterna”

– Just nu är vi inne i en process där vi förbereder oss för den nya programperioden 2023–2027. Vi har snart en strategi färdig som ska godkännas av Jordbruksverket. Strategin blir ett genomförandeprogram. Vi kommer att fokusera på att ge stöd till dem i våra gotländska landsbygder som vill främja och utveckla hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning. Dessa tre teman kommer att konkretiseras av vår förening så att det till årsskiftet blir tydligt vad man i praktiken kan få stöd till, förklarar Ellen.

Hon menar att strategin för den nya perioden har ännu starkare förankring bland gräsrötterna på Gotlands landsbygder.

– Detta tack vare att vi samordnat vår strategi med Region Gotlands regionala framtidsstrategi ”Vårt Gotland 2040” som innehåller ett omfattande dialogarbete med de som bor och verkar över hela ön. Plus att vi själva genomfört ett stort förankringsarbete, säger Ellen.

Stöden från Leader Gute kommer liksom tidigare att rikta sig till både större och mindre projekt på landsbygderna.

– Alla organisationer, såsom föreningar och företag, som har ett organisationsnummer och som verkar för något större än sig självt, gärna i samverkan med andra, är välkomna att söka våra stöd när den nya perioden är igång. Vår ambition är att särskilt försöka nå ut bättre till unga och till kreativa näringar. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder, säger Ellen.

– Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen Lundkvist, ny verksamhetsledare på Leader Gute.

 

Gotländska EasyArr: Ger fler möjlighet att genomföra lokala evenemang – på ön och i hela landet

– Vi är övertygade om att många kommer att våga testa sina evenemangsidéer med EasyArr. Och att flera evenemang kommer att bli genomförda – året runt – tack vare plattformen. Med EasyArr kostar det ju inte något annat än den egna tid man satsar på ett event, säger Lars Gidfeldt.

 

Med EasyArr ska det bli fler kulturevenemang på Gotlands landsbygd och i hela Sverige. Den digitala plattformen gör det enkelt och tryggt för oetablerade artister och lokala aktörer att finansiera och genomföra evenemang.

Bakom den nya innovationen och plattformen EasyArr står ett gotländskt företag med samma namn.

Efter tre års intensivt utvecklingsarbete är det nu dags för lanseringen av en första skarp version. Den kommer under hösten att presenteras och användas i ett projekt med stöd från Leader Gute.

– I detta projekt kommer vi att kontakta bland annat artister, lokalägare och tänkbara arrangörer runt om i socknarna på Gotland. Genom att lägga in sin lokal, sitt band, sin kör eller föreställning i EasyArr synliggörs vårt fantastiska kulturutbud, och vi hittar varandra. Därmed kan flera evenemangsidéer förverkligas på ön, säger Lars Gidfeldt som tillsammans med Björn Masuhr är grundare av Easy Arr.

EasyArrs mål är att bli en plattform för lokala evenemang över hela Sverige – och samtidigt expandera och skapa fler arbetstillfällen på Gotland. Bolagets huvudkontor finns i Barlingbo där Lars också bor.

Många utmaningar för lokala evenemang

– Vår tjänst riktar sig främst till artister, lokalägare och arrangörer utanför den redan etablerade kultur- och besöksbranschen. Det finns många hinder och svårigheter som vi kommer att undanröja för nya artister och arrangörer som vill nå en publik – inte minst på landsbygden, säger Lars.

Han menar att lokalägare, artister och arrangörer idag varken kan eller vågar satsa på evenemang där artister och lokalägare behöver ha förskott och som kostar tusentals kronor att marknadsföra  – även om man måste ställa in. Förutom problem med finansiering finns det dessutom en massa knepiga regler, lagar, skatter och avtal gällande publika evenemang med biljettförsäljning.

Idag är riskerna ofta för stora för att man ska våga eller har råd att satsa.

En enkel och trygg lösning

Via plattformen kan artister, lokalägare och arrangörer hitta varandra och forma evenemang ihop.

EasyArr är uppbyggt i några tydliga steg – med guider och förifyllda förslag. Här finns avtalsmallar och säkra betalningslösningar som förenklar, vilket gör arbetet både lättare och roligare.

För att alla ska vara trygga lägger alla in uppgifter om sig själv.

– Användarna lägger in fakta om lokalen/föreställningen/artisten/gruppen så att alla kan boka varandra. Det tar 15 minuter och behöver bara göras en enda gång. EasyArr kontrollerar att allt stämmer och skapar förutsättningar för säkra och ärliga arrangemang, förklarar Lars.

 

EasyArr är uppbyggt i några tydliga steg – med guider och förifyllda förslag. Här finns avtalsmallar och säkra betalningslösningar som förenklar för artister, lokalägare och arrangörer.

 

EasyArr tar bort den ekonomiska risken

För att ta bort den ekonomiska risken inleds arbetet alltid med att den som vill arrangera gör en förkalkyl. Genom kalkylen får alla inblandade snabbt reda på exakt hur många biljetter som behöver säljas för att täcka alla kostnader, inklusive skatter, moms, rättighetsavgifter etc.  Allt finns med från början och därmed blir det lätt att göra rätt.

Information om evenemanget hämtas till kalkylen från den information som alla lagt in om sig själva. När alla är överens skapas evenemangets hemsida, och avtal och biljetter signeras digitalt.

Först när minimiantalet biljetter är sålda tas beslut om genomförande.

– Vi kallar det för att SÅDD:a. Om inte alla SÅDD-biljetter blir sålda i tid betalas alla pengarna helt automatiskt tillbaka. När SÅDD-biljetterna är sålda kan ordinarie biljetter börja säljas vilket alltid skapar ett överskott. Förutom förtjänst till artister och arrangörer, kan arrangören lova de som varit med i SÅDD:en att få tillbaka en slant för att de möjliggjorde evenemanget. Som mest hela biljettpriset, säger Lars.

Upplägget innebär alltså att EasyArr-användarna aldrig kommer att behöva ta någon risk – evenemanget genomförs bara om det bär sig. Det finns inga fasta kostnader till EasyArr eller någon annan.

– Vi är övertygade om att många kommer att våga testa sina evenemangsidéer med EasyArr. Och att flera evenemang kommer att bli genomförda – året runt – tack vare plattformen. Med EasyArr kostar det ju inte något annat än den egna tid man satsar på ett event, säger Lars.

Alla betal- och återbetalningslösningar i plattformen har säkrats i ett samarbete med Swedbank Pay.

Viktiga aktörer involverade från början

Hela utvecklingsresan för EasyArr började 2019 då den ena grundare och delägaren, Björn Masuhr, såg behovet och tog fram ett första utkast.

– Björn hade inspirerats av det han lärde sig då han gjorde en utredning på uppdrag av branschorganisationen Visita. Utredningen handlade om vad besöksnäringen kan göra för att underlätta för kulturen att locka fler besökare till orter i hela landet. Björn, som har lång erfarenhet inom besöksnäringen och kultursektorn, presenterade sin idé för mig och jag tyckte den var mycket intressant, berättar Lars.

Under utvecklingsarbetet har EasyArr fått stöd från bland Almi Invest, Kulturrådet, Region Gotland och Vinnova. Dessutom har en lång rad viktiga aktörer inom kultur- och besöksnäringen involverat sig i EsayArr med stor entusiasm, till exempel Folkets Hus & Parker och Musikerförbundet.

I augusti 2020 blev EasyArr aktiebolag med teknikkonsulten Kvadrat som delägare. Därmed säkerställdes spetskompetens vad gäller programmering och teknisk utveckling.

Idag är nio personer på olika sätt engagerade i företaget och målet är att inom kort bygga upp en kundtjänst med Gotland som bas.

– Man kan använda vår plattform för att testa alla typer av evenemangsidéer – inte bara musik- och artistuppträdanden, säger Lars.

 

Start och fortsättning på Gotland

Det allra första testet av EasyArr gjordes på Gotland i april 2022 – i samverkan med Bygdegården i Stånga, rockbandet Lazy Afternoon och Folkuniversitetet.

Och denna höst genomförs ett bredare förankringsprojekt med stöd från Leader Gute, nu med siktet inställt på hela öns landsbygd.

Parallellt planeras för att Grå Gåsen i Burgsvik ska prova EasyArr för att genomföra evenemang med både lokala och nationella artister.

Alla typer av evenemangsidéer kan testas!

– Man kan använda vår plattform för att testa alla typer av evenemangsidéer – inte bara musik- och artistuppträdanden, säger Lars.

– Det kan exempelvis gälla turneringar, festivaler eller marknader där man säljer olika varor – kanske lokalproducerad korv. Med EasyArr är det enkelt att undersöka intresset för att till exempel köpa lokalt producerade varor och besöka ett matevent. Eventet och varuproduktionen genomförs inte förrän tillräckligt många varor faktiskt är sålda med hjälp av en EasyArr-SÅDD. Först då börjar man ta på sig kostnader och tillverka varorna och fixa det andra i evenemanget. Alltså behöver varken varuproducenten eller någon annan involverad ta några risker.

Bildextra: Inspirerande busstur till vandringsleder på södra ön

Leader Gutes busstur till vandringsleder på södra Gotland den 28 augusti bjöd på inspirerande upplevelser och berättelser.

De 50 medföljande fick besöka Autsarve Kulturslinga i Garde, Stånga Naturstig och Rundor i Rone. Samtliga leder har fått stöd från Leader Gute. Syftet med turen var att visa upp de fina resultaten och inspirera fler att ordna vandringsleder i sina socknar.

Längs Autsarve Kulturslinga kunde deltagarna bland annat ta del av vackra stentun, ett sojde och ett härligt ”konferensrum” mitt i skogen. Guidade gjorde Siv Häglund, Garda Hembygdsförening. Dessutom bjöds det på förmiddagsfika med hembakat som föreningen ordnat.

I Stånga visade Charlotte Eliasson, Stånga IF, hur man anlagt en grillplats och satt upp informationsskyltar kring den befintliga motionsslingan. De medverkande fick lära mycket om Stångas natur, kultur samt förenings- och näringsliv. Här blev det också lunch i form av härligt doftande soppa och andra godsaker, lagat av medlemmar i Stånga IF.

Turen avslutades i Rone, där Leader Gutes vice ordförande Gunilla Lexell, berättade och visade en del av en etapp i Rundor i Rone. Här kunde deltagarna bland annat beundra gravrösen från järnåldern. Vandringskonceptet – med informativ broschyr och karta – har tagits fram av Rone Utveckling. Efter denna vandring avslutades dagen med eftermiddagsfika på Änggårde. Ägaren, Lisa Engsrone, berättade om hur Ängsgårde utvecklats med bed & breakfast, servering och hästverksamhet.

Här nedan följer ett antal bilder från den givande turen under en av de sista varma sommardagarna.

Autsarve Kulturslinga i Garde:

Stånga Naturstig:

Rundor i Rone:

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.