Vindkraftverk

Off Grid DIY: konkreta exempel på hållbara och småskaliga energilösningar

2020-09-24

Gotlands läge, mitt i Östersjön, gör energiproduktionen sårbar. Om elöverföringen mellan Gotland och fastlandet bryts eller om distributionen hindras på något annat sätt är det viktigt att ön har viss egenproduktion av el, om än i liten skala.

Gotland är också utpekat som pilotregion av regeringen för att skapa ett hållbart och kostnadseffektivt energisystem. Ett antal regionala projekt har genomförts där man tittat på energifrågor i ett större samhällsperspektiv. Men hur kan enskilda individer och hushåll bidra till en hållbar energiomställning? Och hur kan sådana ”off grid”-lösningar (som inte är uppkopplade till elnätet) se ut?

Konkreta exempel i handbok
Ett projekt som drivs av Leader Gute är ”Off grid DIY: Renewable Energy for Rural Development”. Här tar man fram konkreta exempel på förnyelsebar energiproduktion i en mindre skala. Projektet är transnationellt och har deltagare från flera Östersjöländer. Arbetet ska resultera i en ”gör-det-självhandbok” för en hållbar energiomställning. Handboken kommer att innehålla detaljerade beskrivningar för byggande av småskaliga vindkraft-, sol- och bioenergianläggningar. Målet är att gårdar och hushåll på landsbygden själva ska kunna installera anläggningar för förnyelsebar energiproduktion.

Mikael Håkansson på Leader Gute ansvarar för det svenska deltagandet i projektet.
– Det är en spännande blandning som kommer att presenteras från projektdeltagarnas olika länder. Vi kommer också att visa på likheter och olikheter beroende på de olika lokala förutsättningarna.

Webbplats med aktuell kunskap
Utöver de konkreta exempel som tas upp i handboken ska en webbplats tas fram inom projektet.

– Här kommer de senaste rönen inom förnyelsebar energiframställning att presenteras. Det händer mycket inom detta område och utvecklingen går snabbt. Här ska aktuell kunskap, anpassat till gårdar och enskilda hushåll, finnas lätt tillgängligt, säger Mikael Håkansson.

Hammars hus med solceller

Även fasaden på Bo och Karin Hammars hus är klädd med solpaneler.  

Solenergi i ett enskilt hus
På Gotland finns många små producenter av egen el. Ett exempel som är med i handboken är Bo och Karin Hammars hus i Hörsne. Huset är helt och håller planerat efter solen och vänt mot söder. På tak och väggar finns ett femtiotal solpaneler monterade. Solenergin som produceras leds till en avancerad teknikbox som både lagrar och fördelar elen så effektivt som möjligt under dygnet. I huset finns också en murad tegelugn som komplement till den mindre effektiva soluppvärmningen vintertid.

Läs mer om paret Hammars hus:
Solenergi – hållbart för både miljön och plånboken

Biogasanläggningen i ekobyn

Ekobyns biogasanläggning ryms i den stora kupolen bakom gården.

Biogasanläggning som kan byggas ut
Ekobyn i Suderby är ett annat exempel på egen energiproduktion. Här är det biogas som gäller och själva anläggningen finns i den stora, vita kupolen på gården. Biogas utvinns från biobränsle, det vill säga organiskt material. På ekobyn är det främst trädgårds- och hushållsavfall som används. Energin som utvinns används till matlagning, i spisar som värms upp av biogasen. Man har också byggt ett sammanhängande värmesystem i tre av gårdens byggnader som man nu testar. Tanken är att värmesystemet ska kunna skalas upp och användas av fler fastigheter.

Läs mer om Suderbyn ekoby:
Biogas värmer hus och mat

Austerland Energi

Utvecklingsbolaget Nygarn Utveckling AB tog initiativ till förstudien om hur en lokal energiomställning på Östergarnslandet skulle kunna gå till.

Modell för lokalt energinätverk
I leaderprojektet ”Austerland Energi” har man tittat på konkreta förutsättningar för en lokal energiomställning. I kartläggningen som gjorts har man studerat vad som krävs av ny teknik men även vad som behöver göras för att boende, företag och myndigheter ska engagera sig i omställningen. En modell för uppbyggnad av ett lokalt, integrerat energinätverk tillsammans med exempel på hur det kan förverkligas i bygden har tagits fram.

Läs mer om projekt ”Austerland Energi”:
Lokal energiomställning på Östergarnslandet

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader